CornerCircleTop.gif (2257 bytes)

faerdig.jpg (9039 bytes)

Dobbeltkniv, 32 mm x 3 mm, i kęde med beslag

pil.gif (1051 bytes)